Inbjudan för pantaenius bohusracet 2017.

Tävling: Pantaenius Bohusracet Shorthanded
Distanskappsegling för kölbåtar med endast två besättningsmän

Pantaenius Bohusracet seglas efter SRS enligt SRS-tabell 2017 med ett standard SRS-tal på 1.00 eller högre enligt 2016 års tabell. Detta kan komma att ändras nr 2017 års tabell kommer.

Datum: 29 juni – 2 juli 2017
Arrangör: Segelsällskapet Viken/Ägir, Uddevalla

Avgift
1 000 kr fram till 31 mars
1 100 kr fram till 19 juni
1 200 kr fram till 22 juni

Notice of race (ver 20170619).

Inbjudan för Pantaenius Bohusracet 2017

Tävling
: Pantaenius Bohusracet Shorthanded Distanskappsegling för kölbåtar med endast två besättningsmän Pantaenius Bohusracet seglas efter SRS enligt SRS-tabell 2017 med ett standard SRS-tal på 0,80 eller högre enligt 2017 års tabell.

Datum: 29 juni – 2 juli 2017

Arrangör: Segelsällskapet Viken/Ägir, Uddevalla

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS reglerna.

1.2 Under tiden mellan 22:30 och 03:30 gäller enbart Internationella Sjövägsreglerna och Svenska Sjötrafiksföreskrifterna. Besättningen skall bestå av två personer.

1.3 Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser: Båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, från 0.80 eller högre

1.4 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan flygande segel (fd undanvindssegel) får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 7 dagar innan start

1.5 Besättning med ett SRS-tal för shorthanded (SRSs) kan använda detta.

1.6 Undantag från KSR. • Regel 52 Handkraft gäller inte på denna segling. • Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en klassbåts klass regler förbjuder sådan.

1.7 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.8 Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.9 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.10 Tävlande är rekommenderade att följa kraven i ISAF Offshore Special Regulations kategori 4. Dock skall man minst möta kraven i säkerhetsföreskriften på www.bohusracet.se

1.11 Ett fåtal båtar kan ev. komma segla med en extra media person ombord. Denne får inte på något sätt hjälpa till med framförande av båten eller serva besättningsmännen på något sätt under själva tävlingen.

1.12 Seglingsledningen har rätt att ställa in seglingen alternativt att ändra bansträckningen om väderutsikterna kräver detta. Detta meddelas senast på rorsmansmötet och anslås på hemsida och anslagstavla.

2. Villkor för att deltaga

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Deltagande båt skall vara däckad och utrustad för kustnära havssegling.

2.5 Minst rekommenderad säkerhetsutrustning enligt www.bohusracet.se skall finnas med ombord.

2.6 Transponder för Tracker system ska finnas ombord och vara kopplad till batteri. Den ska vara laddad hela seglingen

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras på www.bohusracet.se via dess anmälningslänk senast 2017-06-19. Anmälningsavgiften är 1100 kr. Om anmälan sker innan 2017-03-31 är avgiften rabatterad till 1000 kr. Vid efteranmälan är startavgiften 1200 kr. Vid efteranmälan seglar båten med högsta gällande SRS-tal antingen i tabellen eller gällande mätbrev.

3.2 MAX deltagarantal är 200 båtar. Om kappseglingen blir fullbokat kommer en väntelista att upprättas.

3.3 För frågor och information kontakta tävlingsexpeditionen på mail: kappseglingar@outlook.com

4. Registrering och mätkontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen, regattacentrum. Öppettider se under punkt 6

4.2 Regattacentrum är i Uddevallas Folkets hus.

4.3 Seglingens genomförs i enlighet med SRS 2017 års handikappsystem. Om en båt avviker från reglerna för en standardbåt eller en klassbåt, så skall denna båt presentera en kopia på ett giltigt mätbrev för tävlingsledningen. Om möjligt mejlas denna in senast en vecka före start till kappseglingar@outlook.com Ansökan görs på http://www.svensksegling.se/forbatagare/SRS/SRSmatbrev. (OBS tänk på att det kan ta en viss tid att få detta utgivet av SSF).

4.4 Om en båt inte kan visa upp giltigt mätbrev seglar båten enligt SRS-tabellen som standardbåt eller klassbåt. Skulle båt avvika från standard och inte kan uppvisas ett giltigt mätbrev diskvalificeras båten enligt KSR 78.2 (Gäller ej båtar som seglar med standard SRS)

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram
 

Torsdag 29/6 Registreringen är öppen mellan kl. 14:00 till 19:00 OBS. Skepparmöte kl. 19:00 vid Regatta center.
Fredag 30/6 Registreringen är öppen mellan kl. 07:00 till 09:00 Tid för varningssignal se punkt 7.
Söndag 2/7 Mållinjen stängs kl 10:00 Prisutdelning är planerad till kl10:00

7. Genomförande

Klassindelning enligt SRS tabell 2017:
 • Start klass 1 SRS 0,80 - 0,899 kl 09:00 klass flagga D
 • Start klass 2 SRS 0,90 - 0,949 kl 10:00 klass flagga E
 • Start klass 3 SRS 0,95 -0,999 kl 11:00 klass flagga F
 • Start klass 4 SRS 1.00 - 1,049 kl 13:00 klass flagga G
 • Start klass 5 SRS 1,05 -1,099 kl 14:00 klass flagga H
 • Start klass 6 SRS 1,10 – kl 15:00 klass flagga J
 • Start klass 7 Flerskrov kl 15:10 klass flagga K

7.1 Klass indelningen och starttider är preliminära och kan komma att förändras så att storleken på startgrupperna blir så lika som möjligt.

8. Information

8.1 Information om tävlingen kommer löpande att uppdateras på vår hemsida www.bohusracet.se, samt med nyhetsmejl på E-mail till alla som anmäler sin E-adress vid anmälan.

9 Banan
 • Start Rödön Uddevalla
 • Boj norr om Ljungsholmen, Ljungskile, styrbords rundning.
 • Hättebergets fyr Syd och Väst om
 • Valön (Fjällbacka) Ost om
 • Dannholmen (Fjällbacka) väst om
 • Furholmen (Strömstad) Ost om
 • Tresteinene Norge Nord om, Babords rundning
 • Ulsholmens kalvs kummel Ost om
 • Ön Sadlen Ost om N 58° 41.37', E 11° 10.34'
 • Mjölskärsfyr (Soteskären) Ost om • Fyren Skarvasätt ( Västsidan Smögen) Väster om
 • Mål utanför Smögens hamn
Se bifogad banskiss Banan kan komma att ändras om seglingsledningen bedömer att detta är nödvändigt beroende på att förutsättningarna kräver detta. Detta kommer att informeras om senast på rorsmansmötet.

10. Protester och Straff
 • Tvåvarvs straff är gällande

11. Poängberäkning
 • Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

12. Priser/Prisutdelning

Målsättningen är att hålla prisutdelningen på söndagen kl 10:00.
 • Vandringspris till totalsegraren samt pris till för var 5:e startande i respektive startgrupp.
 • Pris till bästa mixade besättning
 • Pris till bästa kvinnliga besättning
 • Pris till bästa besättning som är yngre än 26 år
 • Pris till bästa segelklubb (de tre bäst placerade båtarna räknas utifrån totalplacering) • Spurtpriser vid ett eller flera ställen.
 • ytterligare priser kan tillkomma

13. Ändringar av inbjudan

o Ändring i Inbjudan kan förekomma fram till sista anmälningsdag. Meddelande om detta kommer finnas på vår hemsida www.bohusracet.se samt i PBR nytt som skickas ut till nya och gamla deltagare i racet.

Notice of race.

Event: Pantaenius Bohusracet 2017, Shorthanded Distance race for keelboats or similar and with only two crewmen.

The Pantaenius Bohusrace is sailed after SRS according to SRS 2017, Swedish Sail Association, www.svensksegling.se (Handicap rules) according to the table with a standard SRS ratio of 0,80 or higher.

Date: 29 June - 2 July 2017

Organizer: Segelsällskapet Viken Ägir.

1. Rules

1.1 The event will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing (RRS).

1.2 SRS-handicap system as well as Sailracing rules 2017-2020 will apply. During the time between 22: 30 and 03: 30 only applies to international regulations for preventing collisions at sea and the Swedish Maritime traffic regulations.

1.3 Swedish competitors shall when racing follow the licensing rules for advertising as decided by the Swedish Sailing Federation.

1.4 Boats shall be required to display advertising chosen and supplied by the organizing authority. For boats with fragile hull can waivers granted by the race Committee.

1.5 Competitors shall when afloat wear personal flotation devices. This rule does not apply to short-term replacement or adjustment of clothing or personal equipment, or when competitors are in the harbor or under deck. Wet suits and dry suits are not personal flotation devices. This changes RRS 40. A boat that breaks this rule may be warned or penalized at the discretion of the protest committee. Competitors is recommended to follow ISAF Offshore Special Regulations Category 4. However, it is a minimum requirement to meet the requirements of the safety regulation on www.bohusracet.se Participating boat must be decked and equipped for coastal ocean sailing.

1.6 Any changes of a boat standard SRS, shall be notified to the race committee not later than seven (7) days before the race day. This will be notified through an e-mail to kappseglingar@outlook.com (For more information about SRS system see www.svensksegling.se)

1.7 Rule 52, manual power, is not on this sailing.

1.8 Electronic equipment for navigation and communication may be used even if a class boats classrules prohibit such use.

1.9 Max two crewmen on board.

1.10 Transponder for the Tracking system must be on board and be loaded all the race. 1.11 A few boats can eventually come sail with an additional media person on board. He must not in any way help with the performance of the boat or crew members serve in any way during the actual competition.

2. Eligibility requirements

2.1 The person in charge on board the boat shall be a member of his/her Member National Authority or one of its affiliated organisations.

2.2 Each participating boat shall be insured with valid third party liability insurance.

2.3 Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS 4, Decision to Race. The organising authority will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.

2.4 The number of competitors is restricted to 200

3. Entries

3.1 Entry shall be made not later than 2017-06-19 on the entry link in www.bohusracet.se

3.2 The advance entry shall include the following: see website

3.3 The entry fee is 1100 SEK and will be paid during the registration on the website. If registration takes place before 2017-03-31 the fee is discounted to 1000 SEK. Late registration fee is 1200 SEK latest 1 week before the race. For late registration boat, Will sailing with the highest current SRS (Swedish handicap) number either in the table or the measurement certificate.

3.4 For questions and information please contact the competition Office on mail: kappseglingar@outlook.com

4. Registration and measurement checks

4.1 Registrations shall be made at the race office not later than 2017-06-31 09:00 at the race centre located in Uddevallas Folkets hus.

SRS Measurement certificates if applied, shall be presented at registration. f possible, this should be made no later than one week before the start to kappseglingar@outlook.com the application is made on www.svensksegling.se Mail: matbrev@ssf.se. (Note: keep in mind that it may take some time to get this published by SSF).

4.3 If a valid measurement certificate cannot be presented the boat will be disqualified according to the RRS 48.6 (does not apply to boats that sail with standard SRS)

5. Sailing Instructions

5.1 The sailing instructions will be handed out at registration.

6. Time schedule

6.1
Thursday 30/6 Registration is open at 14: 00 to 20: 00 Skippers briefing at 19:00 (Regatta centre)
Friday 1/7 Registration is open between 07:00 and 09:00 Time for the first warning signal
Sunday 3/7 Finish line will close at 10:00 Prize giving ceremony is plan is to be hold on Sunday at 10: 00 in Smögen.

6.2 Safety Inspection will occur before and after the race.

7. Race format

7.1
-Start class 1 SRS 0,80-0.899 at 09: 00 class flag D
-Start class 2 SRS 0,90-0.949 at 10:00 class flag E
-Start class 3 SRS 0,95-0,999 at 11:00 class flag F
-Start class 4 SRS 1.00-1,049 at 13:00 class flag G
-Start class 5 SRS 1.050-1.099 at 14:00 class flag H
-Start class 6 SRS 1.100 - at 15:00 class flag J
-Start class 7 Multihulls- at 15:10 class flag K

This can be changed when SRS 2017 is ready

7.2 Classification and starting times are provisional and are subject to change so that the size of the start groups are so similar that possible.

8. Racing area

8.1 The Race is a distance sailing at about 170NM, where the lighthouse Hätteberget, Marstrand in South and Tresteinerne (Norway) in the North, are rounded before the finish is at Smögen.

9. The course

9.1 Roundingmarks:

 • Start at Rödön Uddevalla
 • Ljungsholmen, Ljungskile Bouy norheast of Ljungsholmen, starboard rounding
 • Hätteberget lighthouse, South and West of
 • Valön (Fjällbacka)) East of
 • Dannholmen (Fjällbacka) west of
 • Furholmen (Strömstad) East of
 • Tresteinene North of Norway, Portside rounding
 • Ulholmens kalf East of
 • The Island Sadlen Ost om N 58° 41.37', E 11° 10.34'
 • Mjölskärs fyr (Soteskären) East of • The lighthouse Skarvasätt (West side Smögen) West of
 • The finish line inlet to Smögens harbour (See racecourse plan)


The cource can be changed if the surcomstanses makes it necessary. It will be announced latest on the helmsman breefing. 10. Protests and penalty systems 10.1 Two turns penalty applies

12. Prizes

 • The Trophy to overall victory, and the price for every 5 starts in each starting group.
 • Prize for best mixed crew
 • Prize for best female crew
 • Prize for best crew who is younger than 26 years old
 • Prize for best sailing Club (the three best-placed boats are based on total placement)
 • One or several Sprintprices to the first boat in all of the startinggroups
 • More prizes may apply


13. Changing in NoR

13.1 Changes in the Notice of Race may occur. These will be announced at our homepage www.bohusracet.se or in our newsletter ”PBR nytt” which is sent out to all participants .

Date: 2017-06-19